Pro učitele a rodiče


Kdo akci pořádá?

Akci pořádá

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení udržitelné energetiky

Kdo akci realizuje?

Akci realizuje Kristián spol. s r. o. www.kristian.cz

Jaká témata jsou obsažena v rámci Dne Země 2020?

a) Co je městská příroda

b) Ochrana městské zeleně

c) Využití dešťové vody v městském prostředí

d) Význam městské zeleně a její specifika

e) Specifika výsadby městské zeleně
(zásady výsadby pro zájemce z řad obyvatel metropole, zásady výsadby s ohledem na plán výsadeb na území hlavního města,…)

f) Vliv kvality životního prostředí na zdraví jednotlivce či skupiny

g) Omezení automobilové dopravy ve městech s plně rozvinutou MHD
– pozitiva využívání MHD, smogová situace vzniklá vlivem nadužívání automobilové dopravy, car sharing, bike sharing, a další

h) Obnova a oprava starých či rozbitých předmětů (starý nábytek, rozbitá elektronika,…), přeměna starých či rozbitých předmětů (výroba šperků z PET lahví nebo kapslí na kávu,…), možnosti samovýroby drobného nábytku či elektroniky aj.

Jak využít Den Země 2020?

Aktivity, články a kvízy, které jsme pro vaše děti či žáky připravili jsou koncipované tak, abyste je mohli využít při domácí přípravě či v rámci výuky.

Groše, které děti získávají lze vnímat jako bodový systém. Učitelé tak mohou aktivitu svých žáků zohlednit v rámci jejich hodnocení.

Jak můžeme s materiály pracovat?

Materiály, které najdete na našich webových stránkách, mohou vám i vašim dětem sloužit k výuce, zábavě či jako inspirace k experimentování a zkoumání přírody kolem nás. Ve škole je využijete k oživení výuky či jako součást delších projektů. 

Některé materiály na sebe navazují, proto skvěle poslouží k hlubšímu zkoumání tématu a k posílení mezipředmětových vztahů. Můžete si tak např. přečíst pohádku či básničku k určitému tématu, zodpovědět si otázky pod textem či se podívat na krátké video. Pak si o stejném tématu přečtete populárně naučný text a uděláte si kvíz, který ověřuje, jak jste textu porozuměli. Pokud zadáte žákům něco k pročtení doma, mohou pak během výuky (či v době karantény během videokohovoru) sdílet, co zajímavého se dozvěděli a co by ještě chtěli vědět. Otázky žáků pak mohou vést k dalšímu, hlubšímu zkoumání tématu. 

Jarní příroda je plná kouzel. Proto neváhejte s dětmi vyrazit ven a pozorovat, o čem jste se dočetli. K některým textům můžete také vytvořit ilustraci či pořídit fotografii a poslat je do soutěže.

Ve kterých vzdělávacích oblastech můžeme využít materiály na webu?

Aktivity uplatníte zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (1. stupeň) a Člověk a příroda (2. stupeň). Naleznete tu totiž tipy na pokusy a aktivity, při kterých žáci experimentují a zkoumají přírodu a svět kolem sebe. Například v části Popelnice se věnujeme našemu nakládání s odpady, tedy šetrnému a odpovědnému chování k přírodě. Samozřejmě je můžete použít i v jiných vzdělávacích oblastech a předmětech, např. ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a to pokud se zaměříte na porozumění textům či tvorbu vlastních dílek inspirovaných danými materiály.

Příklady očekávaných výstupů:

Žák:

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

Jaké klíčové kompetence jsou zde naplňovány?

Charakter uvedených aktivit, článků a dalších materiálů se vztahuje zejména ke kompetenci občanské (dle RVP ZV: Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti). Materiály by měly podněcovat zvídavost žáků a motivaci dále se učit, což je klíčová kompetence charakteristická pro kompetence k učení. V zásadě však platí, že je zde potenciál k naplňování všech klíčových kompetencí. Záleží na tom, jak budete s materiály pracovat. 

Která průřezová témata materiály pokrývají?

Z průřezových témat se náplň webových stránek nejvíce vztahuje k průřezovému tématu Environmentální výchova. Najdete zde materiály, které nabádají k odpovědnému chování k vlastnímu okolí (např. část o zodpovědném nakládání s odpadem či text o komunitních zahradách, jehož cílem je inspirovat malé i velké čtenáře k tomu, aby se také zapojili).

Máte otázky, které se týkají vzdělávácího potenciálu Dne Země 2020? Napište naší kolegyni Kláře na klara@denzeme.eu

Zpět do stánku
Hlavní město Praha